Artiklar

Rapporter om hållbarhet.


Datum
  • 2023-11-28

Under 2024 inför EU nya lagstiftade rapporteringskrav kopplat till hållbarhet. Curious Mind hjälper ditt företag navigera genom de nya regelverken och upprättar en hållbarhetsrapportering som uppfyller de senaste kraven. Kontakta oss idag!

Hållbarhetsrapportering – det här behöver ditt företag ha koll på

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är EU:s förslag på ny lagstiftning om icke-finansiell hållbarhetsrapportering, och det representerar en revidering av det befintliga direktivet NFRD. CSRD strävar efter att säkerställa att företag rapporterar om effekterna av sina sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet kommer att omfatta företag av varierande storlek på EU-marknaden.

Varför CSRD?

Införandet av CSRD kommer alltså som en vidareutveckling av det nuvarande ramverket för hållbarhetsrapportering, NFRD. Motiveringen bakom denna uppdatering är att NFRD ansågs vara för vag och otydlig. CSRD syftar till att öka jämförbarheten och förbättra kvaliteten på den rapporterade informationen.

Skillnaden mellan CSRD och ESRS

CSRD fastställer vad företag bör rapportera och vilka krav som gäller. ESRS beskriver hur informationen bör rapporteras. CSRD är lagstiftningen, och ESRS de standarder som företagen förväntas följa för att uppfylla lagens krav.

Vilka företag omfattas?

Räkenskapsåret 2024 (rapporter som avlämnas år 2025):
För företag och koncerner av allmänt intresse med mer än 500 anställda som idag redan omfattas av NFRD.

Räkenskapsåret 2025 (rapporter som avlämnas år 2026):
För företag som uppfyller minst två av följande kriterier:
- Över 40 miljoner euro i nettoomsättning
- Över 20 miljoner euro i balansräkning
- Över 250 anställda

Räkenskapsåret 2026
För små och medelstora företag på reglerad marknad. (För de här bolagen finns möjligheten att förskjuta införandet med två år till 2028).

Räkenskapsåret 2028
För företag utanför EU med filialer/dotterbolag inom EU av viss storlek.

Samlade förkortningar

  • CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive
  • NFRD: Non-Financial Reporting Directive
  • ESRS: European Sustainability Reporting Standards

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan stödja era specifika behov och säkerställa att er hållbarhetsrapportering är i linje med gällande krav och lagstiftning.

Kontakta oss